Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw inschrijving voor een (online) cursus. Door middel van uw inschrijving via de website van Eduseries verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

De overeenkomst komt tot stand tussen u en Eduseries B.V. te Velp (hierna Eduseries).

 

Artikel 1 Cursusgeld

U dient het cursusgeld voor aanvang van de (online) cursus aan Eduseries te betalen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Annulering van de (online) cursus is kosteloos mogelijk tot tien werkdagen voor aanvang van de (online) cursus. Na deze periode bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Als u verhinderd bent de (online) cursus te volgen, is het cursusgeld onverminderd verschuldigd. Annuleren kan alleen per e-mail aan info@eduseries.nl onder vermelding van ‘annulering cursus’. Vervanging is alleen mogelijk na toestemming van Eduseries.

 

Artikel 2 Onvoldoende aantal inschrijvingen

Bij een onvoldoende aantal inschrijvingen heeft Eduseries het recht de (online) cursus te annuleren tot tien werkdagen voor de beoogde datum van de (online) cursus. Eduseries is dan slechts gehouden het cursusgeld terug te betalen. Verdere aansprakelijkheid van Eduseries is uitgesloten.

Bij verhindering van de spreker zal Eduseries haar uiterste best doen om een andere spreker voor het betreffende onderwerp te benaderen voor de beoogde (online) cursus, dan wel zal zij haar uiterste best doen de (online) cursus binnen een periode van een maand te doen plaatsvinden met dezelfde of een andere spreker. U heeft bij wijziging van de spreker of verplaatsing het recht de (online) cursus kosteloos te annuleren, indien u de (online) cursus met die spreker of op de nieuwe datum niet wenst te volgen. Het cursusgeld wordt dan aan u terugbetaald. Mocht Eduseries niet in staat zijn de spreker te vervangen of een nieuwe datum binnen 14 dagen te realiseren, dan zal de (online) cursus worden geannuleerd en zal uw cursusgeld worden terugbetaald. Eduseries is in geen geval schadeplichtig.

 

Artikel 3 Eigendomsrechten 

Op alle door Eduseries ter beschikking gestelde cursusmaterialen, gegevens en informatie, in welke vorm ook verstrekt, berusten de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten bij Eduseries c.q. de sprekers en/of andere door Eduseries ingeschakelde derden. U mag al het materiaal dat ter beschikking is gesteld voor de (online) cursus ten eigen behoeve gebruiken. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van door en/of via Eduseries aan u verstrekte materialen, gegevens en informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eduseries.

 

Artikel 4 Internetverbinding

Voor online cursussen raadt Eduseries u aan om te zorgen voor een goede verbinding. De internetverbinding van Eduseries voldoet aan de kwalificaties van Adobe Connect; het door ons gebruikte technische systeem voor online uitzending.

 

Artikel 5 Privacy

De persoonsgegevens die u verstrekt bij inschrijving voor een (online) cursus worden door Eduseries vastgelegd voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door Eduseries worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van Eduseries. Hierbij tracht Eduseries rekening te houden met uw voorkeuren en vakgebied. Indien u geen prijs stelt op deze informatie kunt u een e-mail sturen aan info@eduseries.nl onder vermelding van ‘afmelding informatie’. Eduseries verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij Eduseries daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Bij inschrijving voor een (online) cursus in het kader van een gecertificeerde opleiding zal Eduseries uw persoonsgegevens verstrekken aan de certificeringsinstelling, voor zover nodig voor het behalen van opleidingspunten.

Deelnemers aan een chatsessie tijdens een online cursus geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de weergave van hun naam en voor publicatie van de door hen geleverde bijdrage tijdens chatsessies.

 

Klachten

Bij Eduseries kan een klacht worden ingediend via info@eduseries.nl onder vermelding van ‘klacht’. Eduseries zal binnen vijf werkdagen na indiening van uw klacht contact met u opnemen, teneinde de klacht met u te bespreken, dan wel zorg te dragen voor een schriftelijke inhoudelijke reactie op uw klacht. Waar mogelijk streeft Eduseries ernaar tot een gezamenlijke oplossing te komen.

 

Wijzigingen

Eduseries behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. Eduseries raadt u aan deze algemene voorwaarden bij iedere inschrijving opnieuw te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende algemene voorwaarden.

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, daaronder begrepen ieder geschil met betrekking tot het bestaan en de geldigheid van deze algemene voorwaarden, zal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.